PETROUSKAS - KAPPOU & ASSOCIATES

LAW FIRM

Recent case law

Υπ. Αριθ. 54 /2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου. Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου. Οριστική ανάθεση της επιμέλειας άρρενος τέκνου 5 ετών στον πατέρα του. Συμφέρον του τέκνου. Κρίσιμα στοιχεία για την απόδειξη του. Συνθήκες διαβίωσης των γονέων.

Στην εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε το γραφείο μας για λογαριασμό του ενάγοντος-εναγομένου πατέρα, στον οποίο και ανατέθηκε οριστικά η επιμέλεια ανηλίκου αγοριού, ηλικίας 5 ετών, το οποίο είχε γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του και το οποίο ανεγνώρισε άμεσα ο πατέρας του με συμβολαιογραφική πράξη, προέκυψαν τα ακόλουθα σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

Read more ...

Υπ’ αριθ. 22/ 2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου (Διαδικασία ασφαλιστικά μέτρων). Εκτέλεση και κατά της ατομικής περιουσίας των μελών της ενώσεως προσώπων.

diki«…..Κατά το άρθρο 62 ΚΠολΔ, όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι. Κατά το άρθρο δε 64 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα, οι πιο πάνω ενώσεις προσώπων και οι εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα, παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους. Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες και προς αυτήν του άρθρου 951 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολΔ, η οποία ορίζει ότι όταν πρόκειται για ένωση προσώπων του άρθρου 62 παρ. 2, η αναγκαστική εκτέλεση (για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων) γίνεται στην κοινή περιουσία τους, προκύπτει ότι οι εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, όπως είναι και οι ενώσεις νομικών ή και φυσικών προσώπων με πρόθεση εταιρικής συνεργασίας και ενέργεια εμπορικών πράξεων με εταιρικό σκοπό, μολονότι δεν είναι αυτοτελείς φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μπορούν, κατ' εξαίρεση του κανόνα της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ΚΠολΔ, που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της δικονομικής διευκολύνσεως των συναλλασσομένων με την ένωση τρίτων, να είναι διάδικοι και να παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό τις αντιπροσωπεύουν 11 που διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους. Εφόσον, δε, απονεμήθηκε από το νομοθέτη στις εν λόγω εταιρείες και ενώσεις προσώπων η ικανότητα να είναι διάδικοι, είναι αυτονόητα ότι αυτές είναι και φορείς των κατ' ιδίαν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών τους, και κατ' επέκταση νομιμοποιούνται να ενάγουν και να ενάγονται ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

Read more ...

Υπ' αριθ. 71/38αΣΦ/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Διάσταση συζύγων. Μετοίκηση. Παραχώρηση οικογενειακής στέγης ανεξάρτητα της υπαιτιότητας για την διάσταση. Λόγοι επιείκειας.

dikiΣτην εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε το γραφείο μας για λογαριασμό του αιτούντος-ανταιτούντος συζύγου, στον οποίο παραχωρήθηκε η οικογενειακή στέγη για λόγους επιείκειας, προέκυψαν τα ακόλουθα σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω αποφάσεως:

"Η οριστική διάσπαση της έγγαμης σχέσης τους επήλθε στις 11 Απριλίου του 2014 οπότε και η καθ' ης-αιτούσα αποχώρησε από την συζυγική οικία και εγκαταστάθηκε οριστικά στο ακίνητο που είχε παραχωρήσει στον υιό της Δ. και ανήκει επίσης σ' αυτή κατ' επικαρπία μεταφέροντας και τα προσωπικά της είδη ενώ ο αιτών- καθού εξακολουθεί να διαμένει στην οικία αυτή. Το γεγονός αυτό, της μόνιμης χωριστής εγκατάστασης της καθής-αιτούσας σε άλλη ιδιόκτητη οικία της, κατατέθηκε από τους μάρτυρες και των δύο διαδίκων πλευρών. Ενόψει αυτών, οι ένδικες αιτήσεις των διαδίκων περί μετοικήσεως από τη συζυγική οικία είναι αβάσιμες κατ' ουσίαν, καθόσον σκοπός του σχετικού ασφαλιστικού μέτρου με την μορφή της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 και 735 του ΚΠολΔ, είναι η άρση των διενέξεων μεταξύ των συνοικούντων συζύγων και η διατήρηση της τάξης και της ειρήνης στη συζυγική οικία με την απομάκρυνση του ενός, ως μέσο πρόνοιας στην περίπτωση που η εξακολούθηση της συμβίωσής τους πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων συζυγικών σχέσεων ( βλ σχ. ΜΠρΒολ 2878 / 2001 ΑρχΝ ΝΓ, 782, Τζίφρα, Ασφ. Μέτρα, έκδΓ' σελ 393-396, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, τομ 11, άρθρο 1393, αριθμ 92, ·σελ 248 ), οι προϋποθέσεις όμως αυτές, όπως πλήρως κατά τα παραπάνω πιθανολογήθηκε δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, αφού οι διάδικοι δεν συνοικούν στη συζυγική οικία.  

Read more ...

Υπ' αριθ. 1/2012 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου. Παράνομη μετακίνηση του τέκνου χωρίς την συγκατάθεση του γονέα που συνασκεί την επιμέλεια. Η μικρή ηλικία του τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο, κατά νόμο, στοιχείο για τον

dikiΣτην εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε το γραφείο μας για λογαριασμό του ενάγοντος-εναγομένου πατέρα, στον οποίο και δόθηκε οριστικά η επιμέλεια τριών ανηλίκων τέκνων, ενός αγοριού ηλικίας 9 ετών και δύο κοριτσιών ηλικίας 8 και 4 ετών, προέκυψαν τα ακόλουθα σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω αποφάσεως:

«….Οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων των νέων, η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, περιλαμβάνονται στα κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Αυτό δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, εκτός εάν η συμπεριφορά του υπαιτίου έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας - επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του τέκνου, λόγω της έκτασης και της βαρύτητας της συμπεριφοράς του αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητάς του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας συμπεριφοράς. Η μικρή ηλικία του τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο, κατά νόμο, στοιχείο για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου προς ανάθεση της γονικής μέριμνάς του σε έναν από τους γονείς του μετά τη νηπιακή ηλικία του, οπότε παύει η σαφής βιοκοινωνική υπεροχή της μητέρας από άποψη καταλληλότητας για τη γονική μέριμνα του τέκνου.  

Read more ...

Υπ' αριθ. 88/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου. Στάθμιση του συμφέροντος του ανήλικου τέκνου. Σημασία των αδελφικών δεσμών. Σταθερότητα περιβάλλοντος διαβίωσης

dikiΣτην εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε το γραφείο μας για λογαριασμό του αιτούντος-ανταιτούντος πατέρα, στον οποίο και δόθηκε προσωρινά η επιμέλεια ανηλίκου αγοριού, ηλικίας 4 ετών, το οποίο είχε γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του και το οποίο ανεγνώρισε άμεσα ο πατέρας του με συμβολαιογραφική πράξη, προέκυψαν τα ακόλουθα σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω αποφάσεως:

"Περαιτέρω, ενόψει της διακοπής της συμβίωσης των διαδίκων, ανακύπτει ανάγκη δικαστικής επέμβασης για την προσωρινή ρύθμιση της επιμέλειας του προσώπου του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου τους Π. Σε σχέση με το θέμα αυτό, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του ανήλικου και μάλιστα όχι μόνο το ψυχικό και συναισθηματικό αλλά και της εν γένει διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του, της ευαίσθητης νηπιακής ηλικίας του, της ιδιαίτερης ανάγκης του για την στοργή, τη φροντίδα και τις περιποιήσεις και του γεγονότος ότι καθόλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει αναπτύξει ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό και με τον ετεροθαλή αδερφό του Δ., τον οποίο ακολουθεί στον παιχνίδι, παρόλη τη μεγάλη διαφορά ηλικίας, ο οποίος επίσης τον υπεραγαπά και τον φροντίζει και ότι ο τυχόν διαχωρισμός τους θα δημιουργούσε προβλήματα, το γεγονός ακόμη ότι ο αιτών-πατέρας έχει μεγαλώσει και τον προαναφερόμενο πρωτότοκο υιό του μετά τον απροσδόκητο θάνατο της προαναφερόμενης συζύγου του πριν από περίπου 15 έτη και ότι έχει αναλώσει όλο σχεδόν τον ελεύθερο χρόνο του στην περιποίηση και τη διαπαιδαγώγηση αυτού (Δ.) όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας βέβαια στο πλευρό του την οικογένεια του, όλα τα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία, τα οποία ικανά να συνηγορήσουν υπέρ της άποψης ότι ο μικρός Π. μπορεί να διαμείνει με τον πατέρα του.  

Read more ...

Υπ' αριθ. 235/250Ασφ/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Παράνομη μετακίνηση του τέκνου χωρίς την συγκατάθεση του γονέα που ασκεί από κοινού την επιμέλεια. Στοιχεία στάθμισης του συμφέροντο

dikiΣτην εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε το γραφείο μας για λογαριασμό του αιτούντος-ανταιτούντος πατέρα, στον οποίο και δόθηκε προσωρινά η επιμέλεια ανηλίκου κοριτσιού, ηλικίας 6 ετών προέκυψαν τα ακόλουθα σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω αποφάσεως:

"... Την 1-08-2012 μετά από προηγηθέντα μεταξύ τους καυγά, η αιτούσα εγκατέλειψε την συζυγική οικία και μαζί με το ανήλικο τέκνο της εγκαταστάθηκαν αρχικά σε μισθωμένη οικία στο Μαραθόκαμπο, και αργότερα χωρίς να ενημερώσει τον καθού η αίτηση αιτούντα μετέβη μαζί με τον ανήλικο στη Σλοβακία, χωρίς προηγούμενα να έχει ζητήσει να της ανατεθεί έστω και προσωρινά η επιμέλειά του. Για την αυθαίρετη αυτή ενέργεια της να μετακινήσει το ανήλικο τέκνο τους σε άλλο Κράτος, χωρίς την συναίνεσή του και χωρίς προηγουμένως να της έχει ανατεθεί, όπως προαναφέρθηκε, έστω και προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου, ο καθου η αίτηση – αιτών έχει καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου τέκνου και αίτηση δικαστικής συνδρομής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παράνομη μετακίνηση του τέκνου του σύμφωνα με τις διατάξεις της «Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης 1980 για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών ( άρθρο 12 παρ.2) και του Κανονισμού ΕΚ 2201/2003 (άρθρο 11).

Read more ...

Υπ' αριθ. 272/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Εκκαθαρισμένη απαίτηση. Μη αναγνωρισμένο υπόλοιπο. Μη αναγκαίες χρεώσεις. Εισφορά του νόμου 128/1975.

dikiΣτην εν λόγω υπόθεση, την οποία χειρίσθηκε το γραφείο μας για λογαριασμό των ανακοπτόντων και ακυρώθηκε η επίδικη διαταγή πληρωμής, η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν κλεισίματος αλληλόχρεου λογαριασμού, προέκυψαν τα ακόλουθα σύμφωνα με το σκεπτικό της ως άνω αποφάσεως:

"....Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση ανακοπή τους, οι ανακόπτοντες ζητούν να ακυρωθεί, άλλως να μεταρρυθμιστεί, για τους λόγους που ειδικότερα εκθέτουν, η υπ' αριθμ. 21/21 ΤΠ/15-02-2012 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου που τους υποχρέωσε να καταβάλουν στην καθ' ης η ανακοπή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος των ανακοπτόντων, το ποσό των 38.793,08 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών δαπανημάτων, για απαίτηση που πηγάζει από σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

Read more ...

Case of Mytilinaios & Kostakis v.Greece. Παραβίαση Αρθ.11-1 Ε.Σ.Δ.Α.

ECtHR INT enΠρώτη καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας για την υποχρεωτική συμμετοχή παραγωγών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Παραβίαση του Αρθ. 11 της Ε.Σ.Δ.Α με την υποχρέωση συμμετοχής και παράδοσης προϊόντων αναγκαστικά σε Αγροτικό Συνεταιρισμό. Αντίθετος με την Ε.Σ.Δ.Α. ο Νόμος 6085/1934.

Read more ...

Case of Neratini v. Greece. Παραβίαση Αρθ. 6-2 και 5-3 Ε.Σ.Δ.Α

ECtHR INT enΠρώτη καταδίκη της Ελλάδος για παραβίαση του Άρθρου 5 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας για παράνομη προσωρινή κράτηση κατηγορούμενου σε κακούργημα. Το δικαίωμα στην ελευθερία του κατηγορούμενου.  

Read more ...